Bekijk de video

Resultaten ontstaan doordat we er samen de schouders onder zetten. Basiscondities, ofwel succesfactoren, zijn nodig om succesvol te zijn en samen iets neer te zetten dat er toe doet.

Je kunt de succesfactoren zien als een verzameling van krachten in het speelveld van een team, project of samenwerkingsverband. Afhankelijk van de situatie zal een bepaalde combinatie van succesfactoren de beste basis zijn om in die situatie succes mogelijk te maken. Elke succesfactor werkt vanuit een bepaald principe en bestaat uit vijf succesmarkers, die de succesfactor bespreekbaar en beïnvloedbaar (micro-interventies) maken.

Succesfactor: Werken in een collectieve context

Succesfactor: Werken in een collectieve context

Een gedeeld beeld over de uitkomst en aanpak van een traject of project verhoogt de kans dat mensen het willen meemaken. Met alleen structuur aanbrengen ben je er niet. Alleen als iedereen de samenhang ziet en de focus kan vasthouden blijft de motivatievlam branden.

Principe: Samenhang. We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Gedeelde visie’, ‘Samenhang deelresultaten’, ‘Afhankelijkheden eigen taak’, “Eindresultaat motiveert’ en ‘Grote plaatje naar taak’. LEES MEER

Succesfactor: Co-creatie

Succesfactor: Co-creatie

Succesvolle teams en samenwerkingsverbanden werken wendbaar in een onderlinge flow. Ze creëren samenhang en anticiperen door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen. Het ontbreken van deze flow, zoals onnodig wachten, blijkt in veel omgevingen een grote blokkade te zijn.

Principe: Krachtig en slim samenwerkenWe inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Kennisbewust’, ‘Vooraf afstemmen’, ‘Flow van activiteiten’, ‘Elkaar inspireren’ en ‘Samen verbeteren’. LEES MEER

gezamenlijk leiderschap

Succesfactor: Gezamenlijk leiderschap

De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Deze succesfactor heeft niets te maken met hiërarchie of de positie van leider. Het gaat ook maar beperkt over de rol van individuele leiders en draait om leiderschap als een collectief gebeuren. Vanuit het idee dat iedereen de nodige initiatieven neemt om collectieve doelen te bereiken. Dat werkt het beste vanuit goede onderlinge relaties en intrinsieke motivatie.  Leiden is jezelf en anderen in beweging brengen en houden.

Principe: Zelf initiatief nemen. Door voorbeeldgedrag en positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Krachtig en bevoegd voelen’, ‘Initiatief nemen’, ‘Focus’, ‘Interactie stimuleren’ en ‘Elkaar versterken’. LEES MEER

Succesfactor: Interpersoonlijke communicatie

Succesfactor: Interpersoonlijke communicatie

Communicatie is net als de zuurstof in ons bloed. Je hebt het nodig voor topprestaties. Ondanks dat veel mensen denken elkaar goed te begrijpen ontstaat later meerwerk of frustratie doordat iedereen zijn eigen betekenis geeft aan belangrijke informatie.Door een goede onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid.

Principe: Fit blijven en afstemmen. We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Openheid’, ‘Inleven’, Elkaar begrijpen’, ‘Praktisch vertalen’ en ‘Gedeelde betekenis’. LEES MEER

Succesfactor: Leren en kennisdeling

Succesfactor: Leren en kennisdeling

In de praktijk leren we onvoldoende samen, terwijl zicht op afhankelijkheden en inzicht in de diepere oorzaken van problemen de grootste succesfactor blijkt te zijn. Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen.

Principe: Anticiperen door samen te lerenWe delen kennis en ervaring met elkaar om direct in de praktijk toe te passen.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Dagelijks verbeteren’, ‘Anticiperen door leren’, ‘Onderliggende oorzaken’, ‘Kennis hergebruik’ en ‘Samen leren’. LEES MEER

het vermogen tot aanpassen

Succesfactor: Aanpassingsvermogen

De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn. Overmatige planning, controle en management zorgt dat we verkrampen en verkokeren.

Principe: Groot denken en behendig doenIndien nodig veranderen we de onderliggende sturing, structuur en mindset.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Energie door wisselwerking’, ‘Voldoende hulpbronnen’, ‘Balans verwachtingen’, ‘Flexibele groep’ en ‘Optimale sturing’. LEES MEER

Succesfactor: Authentiek handelen

Succesfactor: Authentiek handelen

Inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.

Principe: Doe wat zin heeft. We zoeken een balans tussen individuele en collectieve keuzes door een focus op het grotere geheel.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Mijn bijdrage’, ‘Kiezen vanuit geheel’, ‘Balans waarden’, ‘Prioriteiten stellen’ en ‘Interactie verbeteren’. LEES MEER