De optimale mindset van een verbinder

Geplaatst door:

Focus op balans, afstemming en integratie 

Zou je door een andere focus en een andere manier van denken de kans op succes kunnen verhogen? In het praktijkonderzoek ‘verschil maken als verbinder’ draaide het om de mindset van projectmanagers (en vergelijkbare rollen) en de beleving van teams. Het achterliggende idee: succes maak je samen door te werken vanuit verbinding.

Leermodel optimale mindset

Het onderzoek heeft een leermodel opgeleverd voor verbinders en andere professionals. Het bestaat uit drie focuspunten: zelf, interactie met anderen en het grotere geheel. Het geeft voor elk focuspunt aanwijzingen over effectieve denkpatronen.

We kunnen onze mindset anders ‘instellen’ door te re-focussen met een eenvoudige ‘activeringsvraag’. Wanneer bijvoorbeeld tijdens een overleg de interactie tussen de teamleden niet effectief is kun je re-focussen met twee vragen: ‘wat vindt ieder van ons persoonlijk belangrijk in dit vraagstuk?’ en ‘welk verband hebben de antwoorden?’

Focus op zelf

Verbinders hebben een innerlijke balans. Zij werken met een heldere intentie en voelen zichzelf verantwoordelijk en krachtig. Verbinders hebben vooral aandacht voor mensen, mogelijkheden, overeenkomsten en verbanden. Zij houden overzicht tijdens de actie. Hoe zij de innerlijke balans vasthouden verschilt per soort team (definitie hecht en los team)

In hechte teams

De verbinder is gericht op specifieke details en acties en heeft het gevoel samen praktisch bezig te zijn.

De verbinder is gericht op een stabiele samenhangende collectieve context waarin de dagelijkse praktijk voldoende overeenkomt met afgesproken doelen.

In losse teams

De ’verbinder’ is gericht op een ambitie, zoekt mogelijkheden, heeft een idee als richtpunt en kan dat alles verbinden met zijn of haar eigen referentie-ervaringen.

De ’verbinder’ is gericht op mensen en werkt vanuit een verbindend kader. Hij of zij heeft het gevoel er zelf toe te doen en ruimte voor eigen initiatief te hebben.

Focus op interactie

Verbinders zijn meesters in afstemming. Tijdens de interactie met anderen schakelen ze snel en effectief op vele vlakken. Zij zorgen voor verbinding terwijl ze stapsgewijs specifieke verschillen uit de weg ruimen of deze juist gebruiken voor het bereiken van doelen. In de communicatie en kennisdeling weten ze concepten te vertalen naar samenhangende praktische toepassingen die aansluiten bij de belevingswereld van anderen. Afhankelijk van het soort team verbeteren zij de interactie op een andere manier:

In hechte teams

De verbinder wil actief de beelden en meningen van anderen in een praktische collectieve context plaatsen, die richting geeft aan toekomstig handelen.

De verbinder is niet teveel bezig met globale doelen, maar heeft juist aandacht voor het samen stapsgewijs oplossen van specifieke problemen.

De verbinder ‘schakelt’ effectief tussen aandacht voor zichzelf en de ander én benoemt zowel verschillen als verbanden. Er ontstaat meer cohesie door inhoudelijke samenhang en het combineren van diverse meningen.

In losse teams

De verbinder wil op verschillende manieren specifieke gezamenlijke doelen en problemen benoemen, deze plaatsen in de bestaande collectieve context en rekening houden met afspraken over aanpak, afstemming en autonomie.

De verbinder is gericht op het verbinden van mensen, inhoud, heden en toekomst.

De verbinder ‘schakelt’ effectief tussen aandacht voor enerzijds de grote lijn/proces  en anderzijds de specifieke opties. Hiermee stimuleert hij of zij in een overleg gezamenlijke mogelijkheden.

Focus op grotere geheel

Verbinders hebben een actieve rol in het ‘schalen van de ambitie’ in wisselwerking met die omgeving.  Zij borgen de integratie met het grotere geheel en hebben oog voor informatie uit de omgeving van het team. Hierbij zijn accentverschillen:

In hechte teams

De verbinder maak de juiste keuze voor wat betreft zijn eigen daadkracht (snel handelen versus beschouwen) en schat goed in in welke verhouding (of op welk moment) er gezamenlijke aandacht nodig is voor het waarom, het wat of het hoe.

In losse teams

De verbinder heeft aandacht voor:

  • het doseren van zijn eigen daadkracht (snel handelen versus beschouwen),
  • het gepast schalen van de ambitie (doelen versus problemen, verandering versus stabiliteit) en
  • het met de groep kiezen van de geschikte mix van afstemming en autonomie.

0

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts

Voeg een Commentaar