Onderstaand is van toepassing op de website a2results.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is een uitgave van de a2Results® community.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging of verplichting worden aangebracht. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

Het auteursrecht op deze website berust bij Ruysdael.

a2Results® met de gerelateerde kennis, tools en interventies is een geregistreerd merk en intellectueel eigendom van Ruysdael. Hieronder valt onder andere het praktijkkader, de succesfactoren, de succesmarkers, de succesfactorscan, a2Results Team app en alle hieraan gerelateerde afbeeldingen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ruysdael.

Gecertificeerde a2Results® Facilitators hebben toestemming om de informatie te delen onder voorwaarde van bronvermelding.

De door Ruysdael verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens speciale omstandigheden (wettelijk vereist).

Ruysdael sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van a2Results.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om a2Results.com te kunnen raadplegen.

Wij stellen meldingen over onjuiste, onduidelijke of ontbrekende informatie zeer op prijs en ontvangen die bij voorkeur via het contactformulier.