Praatplank overbrugt verschillen

Geplaatst door:

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) is ontwikkeld om jong talent, na hun afstuderen (HBO en WO), een goede start van hun carrière in de watersector te geven. Het projectteam HHSK-NWT16 evalueerde met begeleiding van het Hoogheemraadschap, Infram en Ruysdael het gebruik van de succesversneller en gaf aanbevelingen voor de toepassing.

Evaluatie gebruik succesversneller

Het team van het programma KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard ) heeft in de afgelopen drie jaar de verkenningsfase uitgevoerd. Dit IPM-team bestaat uit mensen van verschillende organisaties en vakdisciplines. Om de onderlinge samenwerking continue te blijven verbeteren is sinds de start van het contract gewerkt met de succesversneller. Dit is een leerinterventie met gebruik van een teamscan. Het is heel goed bevallen en daarom is het projectteam van de NWT gevraagd om het gebruik te evalueren en aanbevelingen te doen voor het gebruik in de volgende fase, waarin met andere organisaties en een andere organisatievorm gewerkt gaat worden.

Wat heb je nodig voor een goede samenwerking?

Bij een goede samenwerking draait het in de kern om twee aspecten. Ten eerste om het organiseren van de bovenstroom. Zeg maar alles wat expliciet is in de samenwerking, zoals afspraken, beleid, structuren en processen. Ten tweede om het stimuleren van de energie in de onderstroom waar het gaat om impliciete verwachtingen, gevoelens en relaties. Wat je niet ziet, maar wat er wel is. De laatste aspect vergeten teams nog wel eens onder operationele werkdruk.

Meer informatie

Programma KIJK

De dijkversterking omvat 10 kilometer van een complexe dijk waar technische innovaties in ontwerp en uitvoering moeten zorgen dat de dijk straks weer veilig is zonder dat de versterking te veel negatieve consequenties heeft voor de omgeving. Het project zal van start op oplevering circa 12 jaar duren en de verwachtte realisatiekosten zijn circa € 200 miljoen. De urgentie om helderheid te krijgen over het voorkeursalternatief is hoog, alle medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en gedreven om te leren en verbeteren.

Er is een innovatieve samenwerkingsstructuur met een centraal budget waaruit zowel opdrachtgever als opdrachtnemer put, op basis van gerealiseerde uren. De eindverantwoordelijkheid voor sturing ligt bij de teammanager vanuit de opdrachtgever, maar daarnaast staat een specialist van de opdrachtnemer en de belangrijke beslissingen worden in principe gezamenlijk genomen.

In de verkenningsfase zijn vanuit de opdrachtgever 20 mensen betrokken. Vanuit de opdrachtnemer zijn in totaal 45 mensen aan het werk. In de teams PM, OM, TM zitten specialisten uit zowel de het waterschap als het ingenieursbureau, dat overigens bestaat uit vier partners en zes onderaannemers.

Wat is IPM?

Integraal projectmanagement (IPM) is een door Rijkswaterstaat ontwikkelde werkwijze om interne en externe samenwerking in Grond-, Weg- en Waterbouw-projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. IPM onderscheidt 5 processen. De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Zo ontstaat het 5-rollenmodel. Verschillende rollen kunnen vervuld worden door een of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. De processen en bijbehorende rollen zijn:

 • Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, geld en tijd.
 • Projectmanager: verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.
 • Risicobeheersing: gericht op het beheersen van de risico’s die zich in het project (kunnen) voordoen.
 • Manager projectbeheersing: verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) risico’s (kwaliteit, financiën, planning).
 • Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project.
 • Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.
 • Technisch management: om de risico’s vanuit de organisatie, de projectorganisatie en de opdrachtgever te beheersen.
 • Technisch manager: verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.
 • Contractmanagement: om de risico’s die ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen.
 • Contractmanager: verantwoordelijk voor de contracten van de verschillende marktpartijen.

bron: https://www.rijkswaterstaat.nl

Wat is de succesversneller?

De succesversneller is eigenlijk een breed canvas van de beleving van samenwerking, waarlangs je onderling het goede gesprek kunt hebben over wat je waarom anders wilt. Daarbij biedt de succesversneller veel praktische interventies waarmee je samen kunt leren en beter worden. In de praktijk betekent het dat je eens in de drie maanden met behulp van de a2Results® Team app een teamscan maakt, het goede gesprek voert en dat je vervolgens de interventies van het kennisplatform inzet om de samenwerking te verbeteren.

De teamscan, uitgevoerd met de a2Results® Team app, houdt rekening met zowel de boven- als onderstroom en brengt de samenwerking in kaart aan de hand van de beleving van zeven succesfactoren. Dat zijn factoren die invloed hebben op een succesvolle teamsamenwerking. Elke succesfactor bestaat uit vijf markers, ofwel vragen over de beleving van de samenwerking. Totaal zijn er dus vijfendertig vragen waarmee je een ‘foto’ maakt van de samenwerking op een bepaald moment.

Het idee is als volgt: eens in de zoveel tijd gebruik je de teamscan en iedereen geeft een score tussen 1 en 5 voor elk van de vijfendertig vragen. De a2Results team app berekent vervolgens de ‘teamfoto’. Zo wordt in een kwartier zichtbaar hoe het team denkt over de samenwerking. Je krijgt inzicht in wat het team goed vindt lopen en wat meer aandacht nodig heeft. Je ziet ook wat de spreiding is in het team.

De evaluatie is uitgevoerd door gegevens van scans te vergelijken met gespreksverslagen en met de uitkomsten van interviews met teamleden die de teamscan hebben gebruikt. De conclusies zijn vervolgens weer getoetst en gebruikt om aanbevelingen te geven voor het gebruik in de volgende fase.

Conclusies

De teamscan:
1. Maakt de boven- én onderstroom van samenwerking zichtbaar;
2. Geeft een visueel sterk overzicht en dat vergemakkelijkt het gesprek;
3. Faciliteert interventies en vervolgacties om de samenwerking te verbeteren.

Een voorwaarde voor het gebruik is dat je wel voldoende tijd inruimt in de dagelijkse werkzaamheden om met elkaar het goede gesprek te hebben. Onder te hoge (tijds)druk ontstaat de neiging om oppervlakkig te blijven of alleen op de negatieve aspecten te letten.

Uit een andere analyse van deze casus is gebleken dat de a2Results Team app een representatief beeld geeft van de situatie. De genoemde leerpunten in de eindevaluatie van de verkenningsfase correleren sterk met de uitkomsten van de ingevulde teamscans.

Advies voor toepassing

Uit deze analyse blijkt onder andere dat de a2Results® Team app erg effectief is, maar dat je zonder een herhaling de betekenis van de markers vergeet. Zonder tussentijdse gesprekken over de gekozen interventies gaan de verbeterpunten steeds minder leven. De belangrijkste adviezen voor de toepassing zijn daarom:

1. Zorg dat je regelmaat inbouwt in het invullen en bespreken van de teamscan, want door een bepaalde routine op te bouwen ontstaat een dieper leereffect.
2. Zorg dat tijdens de bespreking iemand de rol van facilitator heeft. Dit is een neutraal persoon die het groepsproces en het gesprek begeleidt.
3. Het is handig om de uitkomsten van de teamscan regelmatig met elkaar te bespreken. Dit borgt dat gekozen interventies een langdurend effect hebben.

Het NWT projectteam heeft voor het laatste punt, het regelmatig bespreken, een creatieve oplossing bedacht voor de vervolgfase van het KIJK programma: de koffietray.  De koffietray is gebaseerd op het idee dat de samenwerking onder een koffie- of theemoment besproken kan worden; het is laagdrempelig en de gebruiker wordt vertrouwd gemaakt met de app en de theorie die er achter zit.

De praatplank

praatplank succesversneller Het begon als een idee voor een ‘praatplank’ om de aandacht vast te houden in de drie maanden tussen de teamscans. In drukke projecten kan namelijk de goede bedoeling en de inhoud van de scan als snel naar de achtergrond verdwijnen. Door de praatplank te koppelen aan de vragen uit de teamscan ontwierp het projectteam een ludieke koffeetray. . Door tijdens de koffie- of theepauze er kort met elkaar over te praten krijgt het team een extra impuls in het vasthouden van verbeterpunten en energiegevers.

Er zijn zeven trays: de voorkant van iedere tray is hetzelfde, de achterkant staat voor één van de 7 succesfactoren die de Teamscan kent. Door de vragen die op de tray staan wordt iedere gebruiker geprikkeld na te denken over een bepaald onderdeel van de samenwerking en in gesprek te gaan met elkaar. Dit geldt niet alleen voor gebruikers van de app; ook mensen die de app niet gebruiken kunnen op deze manier praten over de samenwerking.

Uitvoering

Het projectteam dat in de zomer van 2018 de evaluatie uitvoerde bestond uit Manon Otterloo (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard), Bart van de Ven (Waterschapsbedrijf Limburg), Bas Krewinkel (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Ilja Kamphuis (APPM) en Lisa Verver (Waterschap Hollandse Delta).

Opdrachtgever was Jasper Tamboer (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard). De begeleiding was in handen van Bastiaan du Pré (Infram). Rien van Leeuwen (Ruysdael) verzorgde de masterclass over de succesfactoren en ondersteunde de analyse.

Meer over:

Het congres

De uitkomsten van de evaluatie werden gepresenteerd op de NWT-challenge. Dit team verdiende een goede tweede plaats met de presentatie en de ludieke oplossing. Bekijk hier de video van de pitch.

0

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts
 • No related posts found.

Voeg een Commentaar