Samenwerking tussen teams niet vanzelfsprekend

Geplaatst door:

Stel: je werkt voor een grote organisatie met meerdere afdelingen en meerdere teams per afdeling en je ziet dat er een ‘eilandjescultuur’ heerst, die ervoor zorgt dat teams amper met elkaar samenwerken en met name druk zijn om hun eigen werk goed te doen…….hoe krijg je deze teams zover dat ze elkaar meer opzoeken en echt met elkaar gaan samenwerken?

We bespraken dit vraagstuk tijdens een kennisdelingsbijeenkomst van de a2Results community. Onderstaand lees je over de reflectie.

Laten we eerst eens kijken naar de belemmeringen die we in de praktijk zien. Een bekend fenomeen is ‘wij versus zij’. Zeker in situaties waarin er veel van mensen in een team wordt gevraagd en de werkdruk hoog is, wordt er weinig ruimte ervaren om elkaar op te zoeken en in elkaars werk te verdiepen. Zeker in een zogenaamde ‘crisissituatie’. Hierbij speelt de autonomie van een team ook een rol. Het belang van het eigen team staat voorop. Vandaar de vraag: in hoeverre voelt een team de behoefte om zich open te stellen voor andere teams? Het is ook wel spannend om een ander team op te zoeken. Dit is tenslotte nog onbekend terrein, zeker als er vanuit de missie en visie nog geen gezamenlijke doelen helder zijn en de teams ieders bijdrage aan deze doelen nog niet van elkaar weten. Daarnaast kun je ook te maken krijgen met ongeschreven regels binnen een team. Welke zijn er? En in hoeverre helpen die regels om met andere teams samen te werken of belemmeren ze juist?

Er zijn dus voldoende belemmeringen van invloed op de onderlinge samenwerking tussen teams. Sterker nog, ze voeden ook de mindset binnen een team, oftewel: ‘waar je de grens van je werk en samenwerking ziet, daar ligt ie ook’. Het is de kunst voor teams om deze grens te verleggen en meer te opereren vanuit de gedachte ‘wij en zij’.

Vaak komen belemmeringen voort uit gedrags- en denkpatronen. Om deze te doorbreken kun je een aantal interventies inzetten, zoals:

  • ‘Onbekend maakt onbemind’: laat mensen echt met elkaar kennis maken en neem daar de tijd voor. De band die hierdoor ontstaat is de basis van iedere vorm van samenwerking.
  • Gemeenschappelijke meerwaarde: teams gezamenlijk op zoek laten gaan naar de gemeenschappelijke meerwaarde. Hiervoor kun je de missie en visie erbij pakken en de teams zelf en samen deze laten vertalen naar hun bijdrage. Door dit groepsproces zal het onderling begrip voor elkaars werk beter worden en kun je met de teams aan de slag om te achterhalen wat er op het gebied van samenwerking nodig is en van hen wordt verwacht.
  • Anders organiseren: om meer verbinding tussen teams te creëren is het belangrijk om het samen werken ook te gaan organiseren. Waar, wanneer en hoe vaak zitten teams bij elkaar om samen te werken? Dit kun je gewoon organiseren, zodat het onderdeel wordt van het dagelijks werk.

De beschreven interventies spreken voor zich, maar toch blijkt het in de praktijk niet altijd meteen het gewenste resultaat te hebben. Waardoor komt dit? Het vraagt oa van het directie- en/of managementteam om het goede voorbeeld te geven en teams continu te stimuleren om elkaar op te zoeken. Je kan het wel anders organiseren, maar het wordt pas echt onderdeel van het dagelijks werk als teams de noodzaak voelen en in de praktijk ook blijkt dat de toegevoegde waarde van samen werken wordt ervaren, oftewel: samenwerken met andere teams levert ons ook echt iets op!

Laten we nu, op basis van bovenstaande informatie, terug gaan naar de initiële vraag: hoe krijg je deze teams zover dat ze elkaar meer opzoeken en echt met elkaar gaan samenwerken? Het is belangrijk dat teams met elkaar in contact komen en in gesprek gaan over samen werken. Om deze dialoog op te starten kun je gebruik maken van de a2Results® Team app. Deze Team app brengt de kwaliteit van de samenwerking binnen teams in kaart door anoniem de tevredenheid van teamleden te meten op 35 kwaliteitsmarkers, verdeeld over 7 menselijke succesfactoren. Alle teamleden kunnen hun mening geven, waardoor snel duidelijk wordt hoe de diverse teams, maar ook het directieteam en/of managementteam de onderlinge samenwerking ervaren. Welke factoren scoren hoog en welke succesmarkers liggen hieraan ten grondslag? Welke factoren scoren laag? Zit er veel overlap tussen de diverse teams? Of zijn er juist grote verschillen?

De a2Results® Team app zorgt ervoor dat je relatief snel de meningen van alle mensen hebt verzameld en de betreffende meetresultaten binnen de teams en onderling tussen de teams kan bespreken. Juist het voeren van deze dialoog leidt ertoe dat iedereen zich gehoord voelt en ook voor iedereen helder wordt welke succesmarkers ondermaats gewaardeerd worden en voor verbetering vatbaar zijn. De heersende ‘eilandjescultuur’ heeft zijn oorsprong en het is belangrijk om deze te erkennen en te achterhalen in de betreffende groepsgesprekken. Vanuit dit gemeenschappelijk vertrekpunt kun je bepalen welke interventies er nodig en gewenst zijn om de betreffende samenwerking te verbeteren. Na verloop van tijd kun je opnieuw de Team app inzetten om een nieuwe dialoog te starten en te zien welke invloed de interventies hebben gehad. Door de terugkerende gezamenlijke reflectie op hoe de samenwerking tussen teams verloopt ontstaat er een leerproces. Voor teams die willen groeien en meer met andere teams willen samenwerken is dit leerproces cruciaal.

Wil je meer weten over a2Results® Team app of de manier waarop je deze kan inzetten bij een (cultuur)verandering die je binnen je organisatie in gang wilt zetten? Lees meer

0

Over de auteur:

Ik ben een adviseur en coach die mensen helpt om optimaal met elkaar samen te werken. Ik kijk met name naar de groepsdynamica en de manier waarop het werk georganiseerd is.
  Related Posts
  • No related posts found.

Voeg een Commentaar